กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นายไชยยศ  คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางวิพาภรณ์  พุฒิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายวันชัย  ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางศิริรัตน์  แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายวัชรพงค์  โนทะนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวกฤติยา  ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางนรากร  เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางดวงตา  ลำลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายชาติชาย  ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางลำเนาว์  ชัยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางเรณู  หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายปิยะ  จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายสุวิทย์  ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายธรรมรัตน์  พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายพิจักนภัสถ์  สุริยะพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวกัญญ์ชิสาถ์  พงศ์พัฒนโภคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางชุลีกร  เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางพัชรี  ทานะ

นายนิรันดร์ มงคล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

นางสาวพรพรรณ  ณ ลำพูน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางวรวรรณ  หาญคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางธนพรรณ กุลาวาไชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร