กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มดาวน์โหลดเอกสาร
1. นางศิริรัตน์  แย้มศิลป์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
2. นายวัชรพงค์  โนทะนะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
3. นางสาวกฤติยา  ขัติยะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
4. นางนรากร  เพ็งผ่องศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
5. นางดวงตา  ลำลึกศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
6. นายชาติชาย  ทนะขว้างศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
7. นางเรณู  หมื่นพรมแสนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
8. นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
9. นายปิยะ  จะเฮิงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
10. นายสุวิทย์  ผูกจิตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
11. นายธรรมรัตน์  พรหมพิงค์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
12. นายพิจักนภัสถ์  สุริยะพรหมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
13. นางสาวกัญญ์ชิสาถ์  พงศ์พัฒนโภคินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
14. นางชุลีกร  เชียงปะละศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
15. นางพัชรี  ทานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
16. นายนิรันดร์  มงคลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษดาวน์โหลดเอกสาร
17. นายพุฒิพงษ์  วงศ์นันท์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการดาวน์โหลดเอกสาร
18. นางสาวพรพรรณ  ณ ลำพูนศึกษานิเทศก์ชำนาญการดาวน์โหลดเอกสาร
19. นางสาววิเรขา  ปัญจมานนท์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการดาวน์โหลดเอกสาร
20. นางสาวจิตรานุช  สมภารวงค์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการดาวน์โหลดเอกสาร
21. นางสาวรสสุริน  ชินอ่อนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานดาวน์โหลดเอกสาร
22. นางธนพรรณ  กุลาวาไชยเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานดาวน์โหลดเอกสาร