กลุ่มบริหารงานบุคคล

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางสาวพิมพ์สมัย  กุณพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวอัมพร  ไชยวัฒนพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางรุ่งอรุณ  ตันดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางชลธิชา  เฟยลุง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางนิตยา  สุขวนวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
ส.ต.ต.หญิงเกษร  สุธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวธัญวรัตม์  ซาวจำปา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางมุกดาวัลย์  สมทรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจุฑารัตน์  เชื้อหมอ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร