กลุ่มบริหารงานบุคคล

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
1. นางสาวอัมพร  ไชยวัฒนพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. นางรุ่งอรุณ  ตันดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3. นางชลธิชา  เฟยลุง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4. นางนิตยา  สุขวนวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5. ส.ต.ต.หญิงเกษร  สุธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6. นางสาวณัฏฐนันท์  ยศอาจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
7. นางมุกดาวัลย์  สมทรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
8. นางสไบทิพย์  อินไสย พนักงานราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9. นางนาคสุรีย์  แสงแก้ว พนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร