การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ร่วมกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
https://www.facebook.com/share/v/i4ZSNPC4GuHKX9Y5/

แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)