ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


นางสุพรรณิการ์  ผาลา
(MRS.SUPHUNNIKA PHALA)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
tel. 08-1955-0515
e-mail : supunnika172005@gmail.com