ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


นางสุพรรณิการ์  ผาลา
(MRS.SUPHUNNIKA PHALA)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
tel. 08-1955-0515
e-mail :

 

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ
(MR.NIWAT  CHAILAERT)
รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1
tel. 08-9759-6889
e-mail : niwatthai811@gmail.com

 

นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์
(DR.PICHET WONGSAWAT)
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1
tel. 08-1030-4839
e-mail : rongto15@gmail.com
นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา
(MRS.NATTHAWIPORN  JANTAPROMMA)
รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1
tel. 09-5496-9563
e-mail : nattmam@gmail.com
นางพนิตพร  ไทนอ
(MRS.PANITTAPORN  TAINOR)
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
tel. 08-5614-4085
e-mail : nitnan49@hotmail.com
นางชลฤดี สวนนันท์
(MRS.CHONRUDEE  SOUNNUN)
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
tel. 08-4045-9021
e-mail :  Chonrudee_sim@hotmail.com
นางสาวพิมพ์สมัย  กุณพันธ์
(MISS.PIMSAMAI  GUNPUN)
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคค
tel. 08-1179-1151
e-mail : Pimsamai-1@hotmail.com
นางดวงเดือน  พูดสัตย์
(MRS.DUANGDAUN  POODSUT)
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel. 09-6546-2981
e-mail : Duangdaun16@hotmail.com
นางสมรี  เกิดกล่ำ
(MRS.SOMREE  GRUDCRUM)
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
tel. 08-7301-8516
e-mail : somree@hotmail.com
นายไชยยศ คำสังวาลย์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
tel.08-9999-3435
e-mail:yotksw399@gmail.com
นายสุวิทย์  ผูกจิต
(MR.SUWIT  POOKJIT)
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
tel. 08-1020-4525
e-mail : damsuwit@gmail.com
นางรุ่งทิพย์ สายมา
(MRS.RUNGTIP  SAIMA)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
tel. 09-1854-7128
e-mail :  rungtipsaima@hotmail.com
นางวรพรรณ  ภัทรกรณ์
(MRS.WORAPUN  PATTHARAGORN)
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
tel. 09-9471-9141
e-mail :  worrapun1967@hotmail.com
นางสาวนัฐพร  ท้าวคำพุ
(MISS.NATTAPORN  TAOKUMPU)
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
tel. 08-5616-9911
e-mail :  taokumpu1980@gmail.com