กลุ่มอำนวยการ

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางพนิตพร  ไทนอ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นายมานพ  เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวทิพย์วภา  ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวปารณีย์  ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางกัญญา   พุทธวงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายไพรสันต์   แก้วฮ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายรัศมี  มาณกิจ ช่างไฟฟ้า ช 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายอนุวัตร  หมื่นเป็ง ช่างไม้ ช 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายสมัย   ศิริวงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายกฤษฎ์ชนม์  ธัญกัญจณธรณ์ ช่างไฟฟ้า ช 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายเกรียงไกร  จักริลา ช่างไฟฟ้า  ช 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายเพ็ชร  วงศ์คำ ช่างไฟฟ้า  ช 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายสังวาล  ยะหมื่น ช่างไฟฟ้า  ช 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายนพดล  ชมภู ช่างไฟฟ้า  ช 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวนันทิวัน แสงเนตร เจ้าหน้าที่ประสานงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายจรัญ ยาธนะ ยาม ดาวน์โหลดเอกสาร
นายวีรพัฒน์ ศรีเมือง ยาม ดาวน์โหลดเอกสาร