กลุ่มอำนวยการ

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางพนิตพร  ไทนอ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นายมานพ  เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวทิพย์วภา  ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวปารณีย์  ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายสุทธิพงษ์ แก่นจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางกัญญา   พุทธวงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายไพรสันต์   แก้วฮ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายรัศมี  มาณกิจ ช่างไฟฟ้า ช 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายอนุวัตร  หมื่นเป็ง ช่างไม้ ช 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายสมัย   ศิริวงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายกฤษฎ์ชนม์  ธัญกัญจณธรณ์ ช่างไฟฟ้า ช 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายเกรียงไกร  จักริลา ช่างไฟฟ้า  ช 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายสังวาล  ยะหมื่น ช่างไฟฟ้า  ช 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
นายนพดล  ชมภู ช่างไฟฟ้า  ช 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวนันทิวัน แสงเนตร เจ้าหน้าที่ประสานงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายจรัญ ยาธนะ ยาม ดาวน์โหลดเอกสาร
นายวีรพัฒน์ ศรีเมือง ยาม ดาวน์โหลดเอกสาร