กลุ่มอำนวยการ

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มดาวน์โหลดเอกสาร
1 .นายมานพ  เถรหมื่นไวยนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการดาวน์โหลดเอกสาร
2. นางสาวทิพย์วภา  ทาอาจนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการดาวน์โหลดเอกสาร
3. นางสาวปารณีย์  ทาอาจนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการดาวน์โหลดเอกสาร
4. นาง นิลุบล  กัลยาเจ้าพนักงานธุรการดาวน์โหลดเอกสาร
5. นางกัญญา   พุทธวงค์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานดาวน์โหลดเอกสาร
6. จ.ส.ต. หญิง นุจิรา  ทาราทิพย์เจ้าพนักงานธุรการดาวน์โหลดเอกสาร
7. นางสาวศศิภรณ์  อิ่นภานักจัดการงานทั่วไปดาวน์โหลดเอกสาร
8. นางสาวกัญณิฐาพัช สะเกตุเจ้าหน้าที่ธุรการดาวน์โหลดเอกสาร
9. นายเกรียงไกร  จักริลาช่างไฟฟ้า  ช 4ดาวน์โหลดเอกสาร
10. นายสังวาล  ยะหมื่นช่างไฟฟ้า  ช 4ดาวน์โหลดเอกสาร
11. นายนพดล  ชมภูช่างไฟฟ้า  ช 4ดาวน์โหลดเอกสาร
12.นายรัศมี  มาณกิจลูกจ้างดาวน์โหลดเอกสาร
13.นายยุทธพงษ์  ป่องนันพนักงานขับรถดาวน์โหลดเอกสาร
14.นายจรัญ ยาธนะยามดาวน์โหลดเอกสาร
15.นายวีรพัฒน์ ศรีเมืองยามดาวน์โหลดเอกสาร