กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
1. นางวราภรณ์  ศิริ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. นางศิริพรรณ  ยารังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3. นางสาวกัญชพร  เขื่อนคำ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
4. นางสาวนันทิกา  แก้วปัญญา นักวิชาการการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
5. นางสาววิริญจ์ดาว  นุใหม่ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6. นางสาวกันยา  ทองฟู  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7. นางสาววราภรณ์ ศิริรัตน์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8. นาง ภัทรียา  ไชยขันธ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9. นางสาวจุรีรัตน์  ดวงจันทร์ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร