กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางชลฤดี  สวนนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางวราภรณ์  ศิริ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางศิริพรรณ  ยารังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวกัญชพร  เขื่อนคำ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางศรีเรือน  ประเทือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางเครือวัลย์  จิตร์ชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางวรรณพร  สุทธไชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาววราภรณ์ ศิริรัตน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวกันยา  ทองฟู นักวิชาการการเงินชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาววิริญจ์ดาว  นุใหม่ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางเพียรจิตร  แสนธิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร