คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


ประธานกรรมการ

นาย วีระพงษ์    หาญณรงค์ ผู้แทนผู้บริหารภาครัฐ
นางกานต์รวี แก้ววี ผู้แทนผู้บริหารภาคเอกชน
นายธีรทัศน์  ธนเศรษฐ์วรากิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายถวิลย์ เจดีย์ถา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสงบ เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมเกียรติ  รัตนวิฑูรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 นางเกษร สมรรถเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไชยยศ คำสังวาลย์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการและเลขานุการ