คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


นางสุพรรณิการ์ ผาลา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประธานกรรมการ

นายกฤษดา อินแสง ผู้แทนผู้บริหารภาครัฐ
นางกานต์รวี แก้ววี ผู้แทนผู้บริหารภาคเอกชน
นายธีรทัศน์  ธนเศรษฐ์วรากิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายถวิลย์ เจดีย์ถา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสงบ เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมเกียรติ  รัตนวิฑูรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 นางเกษร สมรรถเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไชยยศ คำสังวาลย์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการและเลขานุการ