การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการ


การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัด วันที่ 8 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด
วันที่ 9 มีนาคม 2565