กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
1. นางจีรวรรณ  ศรีริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. นางวรรณพร  สุทธชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3. นางอรวรรณ  ติลสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4. นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5. นางอำพร  โลราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
6. นางสาวสมใจ  เอื้อจิตอารี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
7. นายวิชัย  เทพกอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8. นางสาวนงนุช  จำปารัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
9.นายกฤษณพงศ์ พงศ์คีรีแสน เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ดาวน์โหลดเอกสาร