กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นางดวงเดือน  พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางยอดนารี  ปุญญมัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจีรวรรณ  ศรีริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายวิโรจน์  ทุ่งนวนแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางอรวรรณ  ติลสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสกาวเดือน  ธนสิริโชติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางอำพร  โลราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาว สมใจ  เอื้อจิตอารี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายสมเพชร  เชื้อหมอ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวนงนุช  จำปารัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร