กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางสมรี  เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นายรัฐพงศ์  ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางเฉลิมขวัญ  แก้วปัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร