กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
1. นายรัฐพงศ์  ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. นางจุฑารัตน์  เชื้อหมอ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร