แบบตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
       o1 โครงสร้าง
       o2 ข้อมูลผู้บริหา
       o3 อำนาจหน้าที่
       o4 ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
       o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
              5.1 กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
              5.2 ข่าวประชาสัมพันธ์
              5.4 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
              5.5 รายงานงบทดลอง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       o6  Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
       o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
              7.1 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
              7.2 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
       o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
              8.1 ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
              8.2 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
       o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
              9.1 ปีงบประมาณ 2566
              9.2 ปีงบประมาณ 2565
การปฏิบัติงาน
       o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
       o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
       o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
       o13  E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
       o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
       o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy
                     o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
                     o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
                     o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
                     o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
              การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
                     o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
       ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
              แผนป้องกันการทุจริต
                     o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                     o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
              มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                     o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                     o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน