หน่วยตรวจสอบภายใน

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
1. นางสาวพรสวรรค์  มั่นเข็มทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. นางทิพธิวา  แข่งขัน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร