ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ภาพรวมข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การออกหนังสือรับรองเงินเดือน
การออกหนังสือรับรองบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ(กรณี ร.ร.เป็นผู้จัดซื้อเอง)
การขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ(กรณีสพป.น่าน เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อ)
การขอยื่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

กลุ่มอำนวยการ

การขอใช้บริการห้องประชุม
การขอใช้รถราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

การให้คำปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนโยบายและแผน

การขอหนังสือรับรองสถานศึกษา