กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น

ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปี 2563-2565  ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยืนนาน ร่วมกันสาน พอเพียง อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่าน

4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม

นโยบาย

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

  นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

   นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. ส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษ

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6. ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม