กรอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

กรอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบาย

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
                         ทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
“สพป.น่าน เขต 1 เป็นองค์กรคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม และมีทักษะในโลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รักสถาบันหลักของชาติและสืบสาน
     วัฒนธรรมประเพณีตามวิถีชีวิตคนน่าน และเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทยตามหลักปรัชญา
     ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคเท่าเทียมกัน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
     ที่เหมาะสมตามวัย เป็นคนมีคุณภาพ คู่คุณธรรมนำวิถีใหม่ มีทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่พร้อมรับ
     การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพยุคใหม่
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
     ภาคส่วน
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบราชการ 4.0

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็น
     คนไทยและความเป็นคนน่าน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตคนน่าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
     พอเพียง
2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
     ทุกรูปแบบ
3. ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพคู่คุณธรรมนำวิถีใหม่ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
     ที่ 21 และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของตลาดงานและ
     โลกยุคใหม่
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
     จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพยุคใหม่
6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และสถานศึกษา เป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
     ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการด้วยระบบราชการ 4.0

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รักสถาบันหลัก
                       ของชาติ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนน่าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
                        ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะอาชีพสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่อง                                เที่ยวเมืองเก่าและสร้างขีดความสามารถในการเตรียมคนสู่ตลาดงานในกลุ่มAEC
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม นำวิถีใหม่และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้
                       ในโลกยุคใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างเสริม
                       คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                       น่าน เขต 1 และสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ด้วยระบบราชการ 4.0