กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น

ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปี 2563-2565  (ทบทวน พ.ศ.2565-2565) ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยืนนาน ร่วมกันสืบสานหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนมีความปลอดภัยจากภัยคุคามทุกรูปแบบได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
1  คนน่านได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลายและมีคุณภาพ

2  สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

3  คนน่านได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาชีพ มีงานทำ
เป็นคนดีและมีความสุข

4  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน

5  สถานศึกษามีการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สู่ห้องเรียน

6  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

นโยบาย

   นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

  นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา

 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์

             กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และจัดการศึกษา

                                    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาที่

                                   ยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

          กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

          กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

          กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต

                                   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

          กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                    และสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม