กลุ่มนโยบายเเละแผน

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
1. นางจงลักษณ์  เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. นางจีราพร  ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3. นางสาวอัญชลี  เรือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4. นางสาวนันทิวัน แสงเนตร นักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
5. นางสาววิชญาพร มะลิซ้อน พนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร