กลุ่มนโยบายเเละแผน

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางรุ่งทิพย์  สายมา ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางรัตนา  ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจงลักษณ์  เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจีราพร  ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวอัญชลี  เรือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน  ปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
จ.ส.ต. หญิง นุจิรา  ทาราทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร