กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

>>> คู่มือการปฏิบัติงาน

>>> มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางบุษบา  ศรีวิชัยอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายพิพัฒน์  หมื่นเป็ง พนักงานธุรการ ส ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายรัฐพงษ์  หมื่นเป็ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร