คณะชมรมสยามบวรจิตอาสา และ กลุ่มสยามบวร จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยม เด็ก นักเรียน พร้อม มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้กับเด็กนักเรียนในกลุ่มพื้นที่ต้านภัยหนาว จังหวัดน่าน
วันนี้ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น คณะชมรมสยามบวรจิตอาสาและคุณสยามบวร จากจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณแม่สุนันท์ นุชวานิชและคุณกิตินันท์ นุชวานิช ได้ นำคณะ เดินทางมาเยี่ยมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยสถาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไชยสถาน โรงเรียนบ้านวังตาว ตำบลสะเนียนอำเภอเมือง จังหวัดน่าน พร้อมกับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียน 3 โรงเรียน ในกลุ่มพื้นที่ต้านภัยหนาว รวม 196 คน โดยมีนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1และนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ผู้อำนวยการอลังการ กุลหนาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไชยสถาน มาให้การต้อนรับและร่วมแจกของให้กลับเด็กนักเรียน ในครั้งนี้ด้วย โรงเรียนบ้านไชยสถานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการ 11 หมู่บ้านปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 20 คนนักเรียนรวมทั้งหมด 117 คน ปรัชญาของโรงเรียน “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”.
คำขวัญประจำโรงเรียน.”การเรียนดีมีวินัยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย” คุณกัญญพัชร ปันแก้ว นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประสานงาน