สพป.น่าน เขต 1 จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ตามปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการ ได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) และการรู้คิด (Meata-Cognition)
การดำเนินการอบรมปฏิบัติการในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network;LN และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Traner;LT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนายไชยยศ คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และได้พบปะให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว