ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พิ้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พิ้นที่จังหวัดน่าน โดยความร่วมมือ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ร่วมประชุมกับคณะทำงานของจังหวัดน่าน นำโดยท่านสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ผู้ประสานงานโครงการของจังหวัดน่าน นายไชยยศ คำสังวาลย์ ผอ กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศน์ผู้รับผิดชอบโครงการ ของ สพป น่าน เขต 1 ณ ห้องประชุมคุณากร โดยผ่านช่องทาง Zoom meeting