สพป.น่าน เขต 1 จัดกิจกรรมค่าย”เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สพป.น่าน เขต 1 จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชน… รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้น่าน หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมค่าย “เยาวชน… รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระบวนการ Active Learning เป็นฐานพร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเป็นการสร้างโอกาสให้ครูและเยาวชนได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การจัดกิจกรรมต่างฯ ในวันนี้ มีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายสมพล จินดาคำ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน นายเจริญ สอนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน นายประหยัด ทีฆาวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน นายเกรียงศักดิ์ หางนาค ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวนงลักษณ์ บุญเลิศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน โดยมี นายไชยยศ คำสังวาล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด