ผอ. สพป.น่าน เขต 1 มอบเกียรติบัตรและเป็นประธานปิดกิจกรรมค่าย “เยาวชน… รักษ์พงไร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”


วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้น่าน หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตร และเป็นประธานปิดการอบรมกิจกรรมค่าย “เยาวชน… รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระบวนการ Active Learning เป็นฐานพร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเป็นการสร้างโอกาสให้ครูและเยาวชนได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การจัดกิจกรรมต่างฯ ในวันนี้ มีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายสมพล จินดาคำ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม
ในโอกาสนี้ เวลา 11.00 น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ทุกคน และขอให้นักเรียนและคุณครูพี่เลี้ยงนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในโรงเรียนและชุมชนต่อไป มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว