โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ : กิจกรรมเรียนรู้โครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมเรียนรู้โครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีการกำหนดนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2565 และได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด คือ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นทีพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข่ารวมนิเทศ ติดตามโครงการฯ ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทาน และโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
ในการนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้อนุมัติให้บุคลากร คือ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล เข้าร่วมนิเทศ ติดตาม ตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อให้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ : กิจกรรมเรียนรู้โครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ต่อไป