ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 5 เขตตรวจราชการที่ 4 และเขตตรวจราชการที่ 16 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ )

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 5 เขตตรวจราชการที่ 4 และเขตตรวจราชการที่ 16 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ ) ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1