พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายสู่โรงเรียนต้นแบบโครงการปลูกพลังบวกฯเด็กปฐมวัย อย่างยั่งยืน

19 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดประชุมปฏิบัติการ นิเทศโรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้กัลยาณมิตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ณ ห้องพวงแสด ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โดยมี นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ และนายไชยยศ คำสังวาลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯกล่าวรายงาน นางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้ประสานงานโครงการภาคเหนือ นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สนง.เทศบาลเมืองน่าน นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต1 เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมได้แก่ครูปฐมวัยจากโรงเรียน สังกัดสพป.น่านเขต 1 สังกัดเทศบาลน่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบของโครงการ จำนวน 70 คน