รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นาง สุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นาย พิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ พร้อมด้วย นายอดุลย์ โรง คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทะ ประธานกลุ่มนาน้อย 2 นางพัชรี ทานะ ศึกษานิเทศก์ นาย รัศมี มานะ กิจ ช่างไฟฟ้า 4 และนาย มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นาย พิเชษฐ์ วงค์ สวัสดิ์ ได้มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาเป็นพิเศษ เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สูงชัน หากฝนตกหนักจะทำให้เกิดดินสไลด์อยู่เป็นประจำ จึงได้ให้ทางโรงเรียนดำเนินการซักซ้อมในเรื่องแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อม ของนักเรียน ตลอดจนดำการในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนโยบายด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบ และการขับเคลื่อนนโยบายอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยืืและคิดเลขเป็น และได้กำชับให้โรงเรียนดำเนินการในการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ในการก่อสร้าง อาคารเรียน เพื่อให้ทันเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณตามกำหนด มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว