ผอ.สพป. น่าน เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “โครงการโรงเรียนคุณภาพ”และประเด็นเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร นางสุพรรณิการ์ ผาลา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายไชยยศ คำสังวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิภาพร พุฒิมา ศึกษานิเทศก์ นางสาวนันทิวัน แสงเนตร นักจัดการงานทั่วไป และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายประพันธ์ ทองพราว ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ได้ให้แนวคิด แนวปฏิบัติ และหลักการทำงานของโรงเรียนคุณภาพ ให้คณะผู้ร่วมประชุมได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานต่อไป
ในโอกาสนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ได้รายงานผลการขับเคลื่อนและความก้าวหน้า “โครงโรงเรียนคุณภาพ” ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อน ให้คณะผู้ตรวจราชการได้รับทราบ โดยมีนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ได้รายงานเพิ่มเติมในเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ให้การสนับสนุนในด้านส่งเสริมพัฒนาครู กรอบแนวคิด องค์ความรู้ ระบบบริหารจัดการ และการหนุนเสริมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบพื้นที่ในการร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการ (มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว)