รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ลงพื้นที่ ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านน้ำซาว ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ในการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ ได้เน้นย้ำในเรื่องการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การษาประถมศึกษาน่านเขต 1 เป็นหลัก นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปลอดภัยในทุกรูปแบบ การเตรียมความพร้อมของแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา นักเรียนทุกคน อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย และคิดเลขเป็น และขอให้ทางโรงเรียนช่วยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองในเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงในการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเน้นย้ำในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทันที ต่อไป ณัฐพงษ์ สุยาว ภาพ มานพ เถรหมื่นไวย ข่าว