ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วม ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อท่าน ธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางสาวนันทิวัน แสงเนตร นักจัดการงานทั่วไป และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับท่านธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของการทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา และ นายพิเชษฐ์ วงค์ สวัสดิ์ ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนตามประเด็นการติดตามที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ดังนี้ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรการ ด้านความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ และการแก้ไขภาระหนี้สินครู มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว