ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอภูเพียง

วันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอภูเพียง นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายวัชรพงษ์ โนทะนะ นางเรนู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ นางสาวนันทิวัน แสงเนตร และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย และคณะครูให้การต้อนรับ

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว