การนิเทศ ติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โรงเรียนเครือข่ายปรัชดาโมเดล (โรงเรียนบ้านห้วยหลอด โรงเรียนบ้านสะเลียม โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง) กลุ่มเวียงสา 2

วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เป็นประธานเปิดการนิเทศ ติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โรงเรียนเครือข่ายปรัชดาโมเดล (โรงเรียนบ้านห้วยหลอด โรงเรียนบ้านสะเลียม โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง) กลุ่มเวียงสา 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมีนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา นางสาวกฤติยา ขัติยะ และนางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ ร่วมการนิเทศและติดตาม ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1