ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และคณะ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคลังจังหวัดน่าน

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางชลฤดี สวนนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพนิตพร ไทนอ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสมรี เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายไชยยศ คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสุทธิพงษ์ แก่นจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวนันทิวัน แสงเนตร นักจัดการงานทั่วไป และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อวยพรปีใหม่ 2565 แด่ท่านวิบูรณ์ แววบันฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายนิวัฒน์ งามธุระ นายชัยณรงค์ วงค์ใหญ่ และนายกฤชเพชร เพชระบูรณ์และนางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา คลังจังหวัดน่าน