สถานศึกษาเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2562 

พิธีรับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาประทุมธานี จังหวัดประทุมธานี
ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 3 โรงเรียน  1.บ้านนายาง  2.บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107  3.ประกิตเวชศักดิ์
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( สถานศึกษาพอเพียง) 11 โรงเรียน 1.บ้านห้วยส้ม 2.บ้านห้วยนาย 3.บ้านห้วยน้ำอุ่น 4.บ้านฝั่งหมิ่น 5.บ้านน้ำแก่นเหนือ 6.บ้านนากอก 7.บ้านพรม 8.บ้านปางช้าง 9.บ้านสันติภาพ 10.บ้านส้านนาหนองใหม่ 11.บ้านศรีนาชื่น