กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25-28 กันยายน 2563  นายสำเร็จ  อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วม “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค” โดยมีตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี : โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย นำโดยผอ.ยุทธพล ฟักมงคล ,ครูคนึงนิจ ณ น่าน, ครูประภาพรรณ ณ น่าน,
ครูธนัชพร ชัยมณี
2. กิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับผู้บริหาร : ผอ.มนตรา ฟักมงคล ผอ.โรงเรียนราชานุบาล
3. กิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับครู : ครูประจักษ์ จันทร์ต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมอญ
4. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต : ผอ.ทวนศิษฏ์ น้อยราช ผอ.โรงเรียนบ้านไหล่น่าน

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้