ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ระว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2563 ณ จังหวัดแพร่ น่าน และสุโขทัย
เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1