ประชุมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาปี พ.ศ.2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1