ลงพื้นที่โรงเรียนพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2567

 
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายนายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2567 ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน เพื่อขออนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน อำเภอสันติสุข