ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายสมเร็จ อุดแดง เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1