สพป. น่าน เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการการจัดทำแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคุณากร ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการการจัดทำแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษาในสังกัด โดยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดทำแผนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง โดยมี นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย
นางสาวอัญฃลี เรือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นวิทยากรและดำเนินการประชุม มานพ เถรหมื่นไวย
ภาพ/รายงาน