การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะเวลา 1 ปี จำนวน 9 โรงเรียน

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะเวลา 1 ปี จำนวน 9 โรงเรียน พร้อมนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)ประกอบด้วย นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเป๋ย นางสาวกฤติยา  ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสมรี เกิดกล่ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา นายรัฐพงศ์  ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1