การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 – 2570

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุม “แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 – 2570 ณ โรงแรมเอ็มบุติก จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษาและประธานในพิธิ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมการประชุมฯ โดยในการประชุมมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย นายกวีน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการ ศึกษาธิการภาค 16 นางพัชราวรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง ผู้ช่วยสำนักงานนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นายสุรชัย คุ้มสมบัติ นักวิชาการสำนักนโยบายด้านการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพลวัฒน์ การุณภาสกร ผู้อำนวยการงานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข วิทยากรจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ จำนวน 150 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์และหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาระดับปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำแนวทางมาพัฒนางานด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป