สพป. น่านเดินหน้าเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคุณากร นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมี นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ และนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมประชุมและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกทุกคนต้องปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการประชุมชุมในวันนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ได้นำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด มาวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือในการวางแผนขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว)