สพป.น่าน เขต 1 สอบวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้ข้อสอบกลางจากสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ และทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)


วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบในการดำเนินการสอบวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้ข้อสอบกลางจากสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ และทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ในการสอบ โดยมีนายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุม
การดำเนินการสอบในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ให้ใช้อาคารเรียนและพื้นที่ของโรงเรียนดำเนินการในการสอบ (มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว)