ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และนางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กับ โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา กับโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย 1.โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 2.โรงเรียนบ้านนาไลย 3.โรงเรียนบ้านพะเยา 4.โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 5.โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 6.โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 7.โรงเรียนศรีนาชื่น ณ ห้องประชุม อาคารคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1