ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวมร.ร.ขนาดเล็ก “ม่วงพนาโมเดล” และโรงเรียนบ้านศรีนาชื่น

วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ สายมา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์, นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์ นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายมานพ เถรหมื่นไวย์ นักประชาสัมพันธ์ ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม
ร.ร.ขนาดเล็ก “ม่วงพนาโมเดล” (โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง,โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา,โรงเรียนบ้านนาไลย, โรงเรียนบ้านพะเยา) และโรงเรียนบ้านศรีนาชื่น, ในการนำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพนำร่องระดับจังหวัด (โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านในปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านอ่ายนาผาและโรงเรียนบ้านศรีนาชื่น
ภาพ/ข่าว รัตนา ภูเขียว