ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน

27 ธันวาคม 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน และคณะ มีกำหนดการในการติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และคณะทำงานให้การต้อนรับ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนราชานุบาล และโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน เป็นตัวแทนโรงเรียนในการนำเสนอข้อมูล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินการและนำสู่การปฏิบัติต่อไป