การอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยกำหนดการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (เขตสุจริต)

วันที่ 20 กันยายน 2564เวลา 08.30 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธารเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยกำหนดการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (เขตสุจริต) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทุกท่าน ในวันที่ 20 และ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1