เว็บไซต์ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เว็บไซต์ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
ชุมชนบ้านดู่ใต้
บ้านน้ำครกใหม่
บ้านซาวหลวง
บ้านนวราษฎร์
บ้านไชยสถาน
บ้านเรือง
บ้านถืมตอง
บ้านน้ำโค้ง
บ้านผาขวาง
บ้านผาตูบ
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
จอมจันทร์วิทยาคาร
บ้านครกคำ
ชุมชนบ้านใหม่
บ้านขึ่งงามมงคล
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ทุ่งศรีทอง
บ้านแม่ขะนิง
บ้านปงสนุก
บ้านท่ามงคล
บ้านไหล่น่าน
หาดทรายทองวิทยาคาร
บ้านน้ำมวบ
นาเหลืองไชยราม
บ้านชมพู
บ้านฮากฮาน
บ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)
บ้านเชียงของ
บ้านใหม่
บ้านนา
บ้านเปา
ชุมชนบ้านอ้อย
บ้านสันทะ
บ้านตอง
ชุมชนบ้านนาคา
บ้านห้วยบง
บ้านน้ำปาย
บ้านน้ำพาง
ชุมชนบ้านหลวง
บ้านวังยาว
บ้านพี้ใต้
บ้านเป้า
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ชุมชนบ้านนาทะนุง
บ้านปิงหลวง
บ้านนาคา
ป่าแลวหลวงวิทยา
บ้านดู่พงษ์
บ้านศรีนาม่าน
บ้านน้ำเกี๋ยน
บ้านน้ำแก่นเหนือ
บ้านม่วงตึ๊ด
บ้านทุ่งน้อย
บ้านหาดเค็ด
บ้านม่วงใหม่
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107