โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สพป.น่านเขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ออกตรวจพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ตำรวจ สาธารณสุข สถานพินิจฯ พัฒนาสังคมฯ บ้านพักเด็ก เทศบาล อาชีวศึกษา อุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ออกปฏิบัติการในวันที่ 11 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2563