การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.น่าน เขต 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สพป.น่าน เขต 1 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพื่อสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ในปีการศึกษา 2563 ที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และนายวัชรพงษ์ โนทะนะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเป็นผู้ช่วยเลขานุการ