ร่วมงานพระราชทานเพลงศพ คุณพ่อศรีนวล อ่อนพุ บิดาของนางนัฑวิภณ์ จันทร์ต๊ะพรหมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ร่วมงานพระราชทานเพลงศพ คุณพ่อศรีนวล อ่อนพุ บิดาของนางนัฑวิภณ์ จันทร์ต๊ะพรหมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดอุบลราชธานี อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เเละดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดเชียงราย เขต 5 ร่วมในพิธี